Bao bì An Việt Phát

bao bì, Bao bì An Việt Phát

QUY TRINH THUC HIEN MOT DON HANG

1.Xác định điều kiện và yêu cầu thiết kế

2. Thiết kế sản phẩm và quy trình đóng gói

3. Mô phỏng

4. Kiểm tra và hiệu chỉnh

5. Sản xuât

6. Quản lý chất lượng theo AQL

7. Lưu kho và giao hàng với đầy đủ hồ sơ ( hoặc thông quan khi cần)

8. Lăng nghe va thu thập phản hồi từ khách hàng để từ đó cải tiến theo 4M.

Các bài đăng khác